Projecte 2APCS2008

Mitjans per a la solidaritat

Objetius

OBJECTIU GENERAL
Crear un material audiovisual que promogui i difongui el ¡ , acostament, la comprensió i les actituds solidàries davant les
convivència de persones provinents de diferents països . .
OBJECTIUS ESPECíFICS
objectius
• Promoure una cultura de la solidaritat recíproca ,
entenent-se com un procés educatiu i participatiu entre
actors procedents de diferents realitats socials .
• Facilitar la comprensió de la relació que hi ha entre
les nostres pròpies vides i les de persones d'altres parts del
món que conviuen en el nostre entorn més proper .
• Crear espais de confiança i relació mútua com a mitjà per
la socialització , la vinculació i la trobada .
• Reflexionar sobre les forces econòmiques , socials i polítiques ,
tant del Nord com del Sud i les relacions que expliquen i
provoquen l'existència de la pobresa i la desigualtat per mitjà
de documentals , vídeos i material audiovisual .
• Desenvolupar valors , actituds i destreses que augmentin la
autoestima de les persones , capacitant-les per ser més
responsables dels seus actes .
• Promoure la reflexió sobre la influència dels mitjans de
comunicació en la cultura i aprofitar les seves propietats
educatives des d'un enfocament crític .
• Crear un material audiovisual dinàmic i actual que mostri a
la societat valenciana algunes de les situacions a què es
s'enfronten els joves en els seus actes

Descripció

El projecte pretén facilitar una nova visió dels mitjans audiovisuals, en un procés d'alfabetització audiovisual a través d'experiències quotidianes en el nou context multicultural de la ciutat per mitjà de dinàmiques de grup, donant la possibilitat no només de ser recpetores sinó de prendre una posició activa enfront de la desigualtat.

 • Tipus:
  EST - Projectes d´Estudiants UV
 • Persona Responsable:
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
 • Vinculació:
 • Socis locals:
 • Sector:
  [22040] Tecnologías de la información y de la comunicación (TIC)
 • Lloc d'actuació:
  España (Valencia)
 • Data inici:
  01/12/2008
 • Data finalització:
  01/04/2009
 • Financiació:
  3.000 €
 • Aportacions:
  : 3.000 €

 • Població beneficiària: